In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 1. Bas Automotive Service: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: BasAutomotive Service gevestigd aan de Weversbaan 21 te Leiderdorp, ingeschreven bij de

  Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 28.06.39.76;

 2. klant: de wederpartij van Bas Automotive Service;
 3. overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en Bas Automotive Service;
 4. werkzaamheden: de werkzaamheden die Bas Automotive Service in het kader van deovereenkomst voor de klant uitvoert aan de auto;
 5. auto: de auto waaraan Bas Automotive Service in opdracht van de klantwerkzaamheden uitvoert en/of waarvan Bas Automotive Service foto’s maakt;
 6. consument: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep ofzijn bedrijf.

  Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die Bas Automotive Service met de klant aangaat en op alle aanbiedingen en offertes van Bas Automotive Service.
Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Bas Automotive Service voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

De eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.
Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Bas Automotive Service vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

Aanbiedingen en offertes

Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten. Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in offertes, overeenkomsten of e- mailberichten van Bas Automotive Service binden Bas Automotive Service niet. Offertes en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Annuleren

Een gemaakte afspraak voor het laten uitvoeren van werkzaamheden aan de auto kan geannuleerd worden. Indien de afspraak 18 uur of korter voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd wordt, dan worden annuleringskosten aan de klant in rekening gebracht.

Uitvoering van de overeenkomst

Bas Automotive Service zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
Bas Automotive Service bepaalt de wijze waarop en door welke personen de overeenkomst wordt uitgevoerd. Bas Automotive Service heeft daarbij het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de klant, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.
Indien Bas Automotive Service schadeherstelwerkzaamheden aan de auto uitvoert, dan wordt daaronder verstaan het verwijderen van kleine deukjes, het verwijderen van steenslag en krassen. Is er sprake van schade aan de auto die hier niet onder valt, dit ter beoordeling van Bas Automotive Service, dan zal Bas Automotive Service deze schade niet verhelpen.

Algemene voorwaarden Bas Automotive Service

Bas Automotive Service voert geen reparatiewerkzaamheden uit aan de auto.
De werkzaamheden worden uitgevoerd in de vestiging van Bas Automotive Service te Leiderdorp.

Verplichtingen van de klant

De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens en materialen, waarvan Bas Automotive Service aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Bas Automotive Service ter beschikking worden gesteld.

Indien de door de klant aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de klant.
De klant is gehouden Bas Automotive Service onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

Indien de klant de auto bij Bas Automotive Service aflevert buiten de openingstijden van Bas Automotive Service, dan dient de klant de sleutels van de auto te deponeren in de daarvoor bestemde sleutelbrievenbus. Bas Automotive Service kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het deponeren van de sleutels in de gewone brievenbus.

Indien is overeengekomen dat Bas Automotive Service de auto bij de klant ophaalt en de klant niet op de afgesproken plek en tijd aanwezig is, waardoor Bas Automotive Service de auto niet kan ophalen, dan is de klant de daaruit voortvloeiende extra kosten (waaronder voorrijkosten en uurtarieven) aan Bas Automotive Service verschuldigd.

De klant vrijwaart Bas Automotive Service voor alle aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden geleden schade voortvloeiende uit (de uitvoering van) de overeenkomst. Indien de klant niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Bas Automotive Service heeft voldaan, dan heeft Bas Automotive Service het recht de kosten en/of schades die daaruit voortvloeien aan de klant in rekening te brengen en heeft Bas Automotive Service het recht zijn werkzaamheden op te schorten.

Bruikleen van fiets of auto

Indien aan de klant een fiets of auto in bruikleen is gegeven, dan is de klant verplicht de in bruikleen gegeven fiets of auto na de uitvoering van de werkzaamheden onbeschadigd en in de staat dat de klant de fiets of auto heeft ontvangen aan Bas Automotive Service terug te geven.

De in bruikleen gegeven fiets of auto blijft te allen tijde eigendom van Bas Automotive Service. De in bruikleen gegeven fiets of auto mag niet worden verkocht of aan derden ter beschikking worden gesteld.
Boetes die de klant ontvangt tijdens de periode dat hij een fiets of een auto van Bas Automotive Service in bruikleen heeft, komen voor rekening van de klant.

Foto’s en intellectuele eigendomsrechten

De foto’s worden digitaal via de e-mail aan de klant geleverd.
De intellectuele eigendomsrechten op de foto’s berusten bij Bas Automotive Service.
De klant verkrijgt het recht om de foto’s te plaatsen bij advertenties op het internet en op zijn website ten behoeve van de verkoop van de auto. Het is de klant niet toegestaan de foto’s, zonder voorafgaande toestemming van Bas Automotive Service, te gebruiken voor andere doeleinden. Indien de klant de foto’s voor andere doeleinden wil gebruiken, dan dient de klant daarvoor toestemming te vragen aan Bas Automotive Service. Bas Automotive Service kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, zoals het betalen van een geldsom.
Indien de klant in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van Bas Automotive Service, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade die Bas Automotive Service daardoor lijdt.
Bas Automotive Service heeft het recht de geleverde foto’s van het voertuig voor zijn eigen publiciteit of promotie te gebruiken, bijvoorbeeld door het plaatsen van deze foto’s op zijn website.

Oplevering

De door Bas Automotive Service opgegeven opleveringstermijnen zijn niet als een fatale termijn te beschouwen.

 1. 9.2  Bij (dreigende) overschrijding van de opleveringstermijn, zal Bas Automotive Service de klant daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen onder opgave van de nieuwe datum van oplevering.
 2. 9.3  Overschrijding van een vermelde opleveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding.

Artikel 10 Prijzen

10.1 De vermelde prijzen en tarieven voor de klant zijnde een consument zijn inclusief btw.
10.2 De vermelde prijzen en tarieven voor de klant zijnde een bedrijf zijn exclusief btw.
10.3 Bas Automotive Service heeft het recht zijn prijzen of tarieven van tijd tot tijd aan te passen.

Artikel 11 Betaling en incassokosten

 1. 11.1  Betaling dient bij het ophalen van de auto te geschieden contant of via PIN. De klant ontvangt een factuur van de uitgevoerde werkzaamheden.
 2. 11.2  Bij de klant zijnde een bedrijf kan oplevering op rekening geschieden. De klant dient de van Bas Automotive Service ontvangen facturen te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum.
 3. 11.3  Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente, conform artikel 6:119a BW, verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-.
 4. 11.4  In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Bas Automotive Service op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 5. 11.5  Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

Artikel 12 De auto

 1. 12.1  Bas Automotive Service zal alle veiligheidsmaatregelen nemen die van hem in redelijkheid verlangd kunnen worden om schade aan de auto tijdens de periode dat Bas Automotive Service de auto onder zich heeft te voorkomen.
 2. 12.2  Bas Automotive Service is nimmer aansprakelijk voor schade aan, het te niet gaan van of het gestolen worden van de auto gedurende de periode dat Bas Automotive Service de auto onder zich heeft.
 3. 12.3  De auto staat voor risico van de klant op de locatie waar Bas Automotive Service de werkzaamheden uitvoert. De klant dient zich tegen alle risico’s die de auto, tijdens de duur dat Bas Automotive Service de auto onder zich heeft, kunnen treffen, steeds afdoende te verzekeren.
 4. 12.4  Nadat Bas Automotive Service aan de klant kenbaar heeft gemaakt dat de auto gereed is
  of op het overeengekomen tijdstip van oplevering, dient de klant de auto bij Bas Automotive Service op te halen, tenzij partijen zijn overeengekomen dat Bas Automotive Service de auto brengt naar de klant. Indien de klant de auto niet tijdig ophaalt, dan heeft Bas Automotive Service het recht stallingskosten aan de klant in rekening te brengen.

Artikel 13 Retentierecht

 1. 13.1  Bas Automotive Service heeft het recht de auto onder zich te houden, indien de klant
  de kosten voor het uitvoeren van de werkzaamheden en, indien van toepassing, de stallingskosten niet of niet geheel voldoet, ook indien het kosten betreft van een eerdere opdracht of indien er andere vorderingen zijn die voortvloeien uit een contractuele relatie met Bas Automotive Service
 2. 13.2  Het retentierecht eindigt op het moment dat de klant alle vorderingen die Bas Automotive Service op de klant heeft, heeft betaald.
 3. 13.3  Bas Automotive Service kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade die de klant lijdt doordat Bas Automotive Service een beroep doet op zijn retentierecht.

Artikel 14 Garantie

14.1 Op de werkzaamheden wordt een garantie verleend van 6 maanden, tenzij anders is overeengekomen. Bij lakverzegelingsbehandelingen is de garantietermijn langer.

 1. 14.2  Op uitgevoerde schoonmaakwerkzaamheden wordt geen garantie verleend.
 2. 14.3  De factuur is het garantiebewijs.
 3. 14.4  Het uitvoeren van herstelwerkzaamheden in het kader van de garantie verlengt degarantieperiode niet.
 4. 14.5  De klant kan alleen een beroep doen op de garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen tenopzichte van Bas Automotive Service heeft voldaan.
 5. 14.6  De klant dient Bas Automotive Service of de door Bas Automotive Service ingeschakeldederde de mogelijkheid te geven de garantieclaim te onderzoeken.

Artikel 15 Aansprakelijkheid en verjaring

 1. 15.1  Bas Automotive Service kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:
  1. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of latenkan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16 van deze algemene

   voorwaarden;

  2. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel anderepersonen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
 2. 15.2  Bas Automotive Service is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat BasAutomotive Service is uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige

  gegevens.

 3. 15.3  Bas Automotive Service aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het adviesvan Bas Automotive Service in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang

  moeten vinden.

 4. 15.4  Bas Automotive Service is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ookvoortvloeiend uit of te wijten aan afwijkingen van of gebreken aan de auto waaraan Bas

  Automotive Service werkzaamheden verricht.

 5. 15.5  Bas Automotive Service is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens alsgevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
 6. 15.6  Bas Automotive Service is nimmer aansprakelijk voor indirecte kosten of gevolgschade,waaronder: vervangend vervoer, huurauto, reiskosten, gemiste omzet, gemiste besparingen

  vertragingsschade en bedrijfsstagnatie.

 7. 15.7  Indien Bas Automotive Service aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is deaansprakelijkheid van Bas Automotive Service beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Bas Automotive Service gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Bas Automotive Service beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 8. 15.8  De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Bas Automotive Service of zijn ondergeschikten.
 9. 15.9  Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens Bas Automotive Service vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Bas Automotive Service kan aanwenden.

Artikel 16 Overmacht

 1. 16.1  Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van Bas Automotive Service liggen, dan
  wel niet aan zijn doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: weersinvloeden; verkeersstoringen of verkeersongeluk; natuurrampen; energiestoring; internetstoring; ziekte; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; gehele of gedeeltelijke werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; het niet of niet tijdig leveren van materialen aan Bas Automotive Service door zijn leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Bas Automotive Service; het opleggen van heffingen, of het nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.
 2. 16.2  Bij het zich voordoen van een gebeurtenis, zoals aangegeven in lid 1 van dit artikel zal
  Bas Automotive Service niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige
  schade als een direct of een indirect gevolg daarvan en zal hij tevens ontheven zijn van
  zijn verplichting tot het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn

en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van uitvoering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd uit te voeren, zullen zowel Bas Automotive Service als de klant, eventueel onder aanpassing van de door de klant te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.

16.3 Voor zover Bas Automotive Service ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Bas Automotive Service gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 17 Ontbinding

 1. 17.1  Bas Automotive Service is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  1. de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de klantgeen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. De ingebrekestelling

   kan achterwege blijven indien nakoming blijvend onmogelijk is;

  2. na het sluiten van de overeenkomst Bas Automotive Service ter kennis gekomenomstandigheden goede grond te vrezen geven dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 2. 17.2  Voorts is Bas Automotive Service bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aardzijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden

  verwacht.

 3. 17.3  Bas Automotive Service is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant surseancevan betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.
 4. 17.4  Indien de overeenkomst wordt ontbonden of Bas Automotive Service de uitvoering van de overeenkomst opschort, dan worden de werkzaamheden die tot aan het moment van de ontbinding of opschorting zijn uitgevoerd aan de klant in rekening gebracht, onverminderd het recht van Bas Automotive Service op vergoeding van schade die hij door de ontbinding of opschorting lijdt of heeft geleden, zoals omzetverlies.

Artikel 18 Geheimhouding

18.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

Artikel 19 Bevoegde rechter en toepasselijk recht

 1. 19.1  Op elke overeenkomst tussen Bas Automotive Service en de klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. 19.2  Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Bas Automotive Service worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Bas Automotive Service gevestigd is. Indien Bas Automotive Service een beroep doet op dit artikel, dan heeft de klant zijnde een consument de mogelijkheid om binnen 1 maand voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.