Hier vind je onze algemene voorwaarden en privacy policy.

Algemene voorwaarden CAR8

Definities en betekenissen Automotivebedrijven: Bedrijven werkzaam in de automotive; autodealers, autobedrijven, autoschadeherstelbedrijf, spuiterijen, autopoetsbedrijven, wrappers, bedrijven gespecialiseerd in stickers voor auto’s, autoglasbedrijven, technische autobedrijven.

Afspraken en Leads: afspraken die gemaakt worden in de online agenda van CAR8 op het platform. Leads: geïnteresseerden in het maken van een afspraak voor hun voertuig om een behandeling te laten uitvoeren.
CAR8: Aanbieder van online reserveringssysteem en leads

Gebruiker: particuliere gebruiker van het platform

Een automotivebedrijf (waaronder reparatiewerkplaatsen) die zich bij CAR8 heeft aangesloten, dan wel die zich bij CAR8 zal aansluiten, om zodoende biedingen te plaatsen op het CAR8 platform voor het uitvoeren van diensten.
Een automotivebedrijf kan via het CAR8 Platform plaatsen voor het herstel van gemelde schade. De bieding kan allerlei aspecten van het herstel omvatten zoals de duur van het herstel en de hersteltechniek.
Al het soort inhoud die op het CAR8 platform wordt weergegeven waaronder maar niet uitsluitend de informatie over de Autoschadeherstelbedrijven, de gemelde schade, de geplaatste biedingen, de beoordelingen en het berichtenverkeer tussen Gebruiker en Autoschadeherstelbedrijven;
CAR8 B.V., gevestigd aan de Weversbaan 21 te Leiderdorp en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28063976.
Een consument, fleetowner en/of leasebedrijf die autoschade op het Platform meldt. ALGEMENE VOORWAARDEN CAR8
Dit zijn de algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) van CAR8., (“CAR8”) gevestigd aan de Weversbaan 21 (2352 BZ) te Leiderdorp en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 2806396.
Bestudeer deze voorwaarden goed voordat u via ons platform gebruikt. Door het gebruik maken van het CAR8 platform (via de app en/of website) bevestigt u kennis genomen te hebben van de inhoud van deze voorwaarden en daar mee in te stemmen.

Intellectuele eigendomsrechten alle wereldwijde auteursrechten, naburige rechten, portretrechten, merkrechten, modelrechten, databankrechten en (aanspraken op) octrooirechten die rusten op de ideeën, ontwerpen, communicatie-uitingen, en alle andere voor intellectuele eigendom in

Overeenkomst: Platform:

Behandeling
aanmerking komende objecten en producten;
Elke overeenkomst die met CAR8 is aangegaan;
Het door CAR8 ontwikkelde online platform zoals te zien op de website www.car8.nl
De overeenkomst tussen Gebruiker en automotivebedrijf die via het Platform van CAR8 is

aangegaan voor het uitvoeren van een behandeling.
Elk soort behandeling aan een auto zowel aan de binnen- als buitenkant. De melding is voorzien van informatie over de uit te voeren behandeling, tezamen met informatie over het merk, type en bouwjaar van de auto.
Toepasselijkheid
1.1 Deze aansluitvoorwaarden en het privacy- en cookiebeleid van CAR8 zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en de nakoming van iedere overeenkomst tussen CAR8 en Gebruiker. Ook zijn deze aansluitvoorwaarden van toepassing op de eventuele aanvullende-, voortvloeiende- en/of volgende overeenkomst(en) en afspraken tussen CAR8 en Gebruiker.
1.2 De toepasselijkheid van eventuele andere (algemene) voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3 Door gebruik te maken van de diensten van CAR8, wordt eveneens het door CAR8 gehanteerde privacy- en cookiebeleid aanvaard. Indien Gebruiker niet akkoord gaat met één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden en/of het privacy- en cookiebeleid dient Gebruiker geen gebruik (meer) te maken van het Platform en de diensten van CAR8.
1.4 Indien een of meerdere bepalingen in deze aansluitvoorwaarden op enig moment in strijd met elkaar zijn en geheel of gedeeltelijk nietig of onverbindend zijn, dan wel vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Indien dit gebeurt, zullen partijen in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging hiervan overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen.

Dienstverlening CAR8

2.1 CAR8 biedt de mogelijkheid aan Gebruikers om op het Platform een behandeling te boeken. Aangesloten automotivebedrijven kunnen vervolgens biedingen doen om de behandeling te (doen) uitvoeren. CAR8 draagt zorg voor een afspraak met het A automotivebedrijf en het uitwisselen van de gegevens van beide partijen.

2.2 Aangesloten automotivebedrijven handelen conform de voorwaarden van de FOCWA, BOVAG of soortgelijke brancheorganisaties.
2.3 De diensten die CAR8 aanbiedt zijn allen van bemiddelende aard. De bemiddelingsdiensten van CAR8 voorzien louter in het begeleiden van het afspraken proces via het Platform en het verzorgen van een afspraak tussen het automotivebedrijf f en Gebruiker.

2.4 Indien Gebruiker een dienst boekt via het platform accepteert, komt er een ()overeenkomst tot stand tussen Gebruiker en het automotiebedrijf. CAR8 is nimmer zelf contractpartij bij deze opdracht. In geen geval is CAR8 verantwoordelijk voor rechtsgevolgen van deze overeenkomst, zoals de correcte uitvoering ervan.
2.5 Gebruiker is zich ervan bewust (en gaat ermee akkoord) dat er via het Platform overeenkomsten met automotivebedrijven kunnen worden aangegaan. Dit gebeurt op het moment dat de Gebruiker eenafspraak via het Platform maakt .

2.6 CAR8 zal zich naar beste kunnen en weten inspannen om haar dienstverlening zorgvuldig uit te voeren. Dit is echter te allen tijde een inspanningsverplichting van CAR8 en geen resultaatsverplichting jegens Gebruiker.

OvereenkomstmetCAR8
3.1 De overeenkomst tussen CAR8 en Gebruiker komt tot stand door het maken van een afspraak in het reserveringssysteem.
3.2 Het gebruik van het CAR8 Platform is op basis van een maandelijkse abonnementsfee.
3.3 Gebruiker is verplicht zich te vergewissen van de algemene voorwaarden van de aangesloten 
automotivebedrijven

3.4 Wanneer Gebruiker de opdracht heeft bevestigd met een aangesloten automotivebedrijf draagt CAR8 zorg voor een afspraak met het automotivebedrijf. Wanneer Gebruiker, binnen 48 uur voor de afspraak, de afspraak annuleert heeft het aangesloten automotivebedrijf het recht om EUR 100,- inclusief btw in rekening te brengen bij Gebruiker voor de reeds gemaakte kosten van de ingeplande arbeidsuren en het regelen van vervangende vervoer en/of onderdelen.

3.5 Mondelinge afspraken binden CAR8 niet, tenzij deze afspraken schriftelijk zijn bevestigd of zodra CAR8 reeds een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.

Gebruik dienstverlening CAR8
4.1 Gebruikers staan in voor de inhoud, juistheid en volledigheid van de door hen geplaatste content op het Platform zoals opdrachten en beoordelingen.
4.2 Gebruiker zal aan CAR8 (tijdig) alle informatie en bescheiden verstrekken die noodzakelijk zijn voor het inplannen van een afspraak met het automotivebedrijf
4.3 CAR8 heeft het recht deze informatie, gegevens en bescheiden te delen met derden, waaronder automotivebedrijfen, voor zover dat nuttig en nodig is ter vervulling van haar diensten.
4.4 Gebruiker zal alle content op het Platform en de ter beschikking gestelde informatie van CAR8 in het kader van haar dienstverlening vertrouwelijk behandelen.
4.5 Gebruiker onthoudt zich van alle activiteiten die de dienstverlening van CAR8 kunnen doorkruisen en/of die CAR8 in de uitvoering van de dienstverlening kunnen belemmeren. 
 4.6 Het is Gebruiker verboden informatie, die hij ter zake van de dienstverlening van Car8 ontvangt, aan derden door te geven, zulks op straffe van vergoeding van de schade die hierdoor voor Car8 zal ontstaan.
4.7 Gebruiker die een verzekeraar is, of werkzaam bij een verzekeraar, is verplicht voorafgaande aan het gebruik van het Platform, schriftelijke toestemming te vragen aan CAR8 wanneer de Schademelding in opdracht van de verzekeraar wordt geplaatst. Indien er geen schriftelijke toestemming is gevraagd c.q. verkregen en voornoemde Gebruiker gebruikt content afkomstig
van het Platform in zijn onderhandelingspositie jegens Car8 en/of het automotivebedrijf f, dient voornoemde Gebruiker de (imago) schade te vergoeden die door dit handelen is

ontstaan of zal ontstaan.

Het Platform

5.1 Ondanks de zorg die door CAR8 besteed wordt aan de correcte invoer van de aangeboden data (waaronder de opdrachten en beoordelingen) kan CAR8 niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gehouden voor eventuele fouten, omissies en/of onvolkomenheden in deze gegevens.

5.2 CAR8 is gerechtigd de content op het Platform, met inbegrip van de vorm en functionaliteit, op elk door CAR8 gewenst moment te (doen) wijzigen, aan te vullen, te verwijderen en/of de beschikbaarheid geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of te beëindigen. CAR8 kan in ieder geval gerechtigd zijn om Gebruikers de toegang tot het Platform te ontzeggen voor bepaalde of onbepaalde tijd, bijvoorbeeld wanneer Gebruiker in strijd handelt of in strijd dreigt te handelen met deze Algemene Voorwaarden.

5.3 Car8 neemt voor de beveiliging van gegevens van Gebruikers, automotivebedrijven en derden alle zorg in acht die in alle redelijkheid van Car8 kan worden verwacht. CAR8 is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens die ontstaat ondanks de door CAR8 betrachte zorg. CAR8 is tevens niet aansprakelijk voor verlies van gegeven of onbevoegde toegang die ontstaat bij de transmissie van gegevens over openbare netwerken of bij gebruik van netwerken en systemen van derden.

5.4 CAR8 is niet aansprakelijk voor eventuele storingen, virussen, schades en/of gebreken welke worden veroorzaakt door storingen bij telecomproviders, DDOS- aanvallen, andersoortige cyberaanvallen of vormen van computercriminaliteit, fouten en misbruik door Gebruikers en/of automotivebedrijven, ongeacht CAR8 die storingen, gebreken, fouten of misbruik had kunnen voorkomen.

5.5 Zowel Gebruikers van het Platform als automotivebedrijven dienen elkaar rechten te respecteren. Gebruikers en automotivebedrijven kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door CAR8 aangeboden informatie, of de gevolgen van eventuele via die informatie ontstane overeenkomsten tussen Gebruiker en het automotivebedrijf

Duur en beëindiging overeenkomst

7.1 De overeenkomst tussen Gebruiker en CAR8 wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
7.2 De Gebruiker die consument is en een overeenkomst op afstand is aangegaan met CAR8, kan de overeenkomst gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen beëindigen. Deze bedenktijd van 14 dagen gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst op afstand, op het moment het plaatsen van de Schademelding. De Gebruiker die consument is heeft dit recht niet als binnen 14 dagen de overeenkomst volledig is uitgevoerd.

7.3 Wanneer Gebruiker zich niet aan de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden

houdt, of CAR8 heeft goede redenen om te geloven dat Gebruiker daar niet aan houdt of gaat houden, heeft CAR8 het recht om zonder voorafgaande kennisgeving met onmiddellijke ingang: (i) de overeenkomst met CAR8 op te schorten en/of ii) te beëindigen en/of (iii) de toegang tot het Platform (of een deel daarvan) onmogelijk te maken. CAR8 behoudt hierbij haar recht op schadevergoeding.

7.4 CAR8 heeft daartoe ook het recht (als genoemd hierboven) als er naar de mening van CAR8 sprake is van zwaarwegende omstandigheden, waarbij gedacht moet worden aan grove nalatigheid, misbruik van het Platform, onjuiste opgave van behandelingen en/of fraude.

7.5 In geen geval is CAR8 gehouden tot vergoeding van enige schade die uit de opschorting of beëindiging van de overeenkomst kan voortvloeien.
7.6 Enig einde van een overeenkomst met CAR8, om welke reden dan ook, laat de geldigheid van de bepalingen die naar hun aard geacht worden na het einde door te leven onverlet.

Overmacht

Onverminderd de overige aan CAR8 toekomende rechten, heeft CAR8 in geval van overmacht het recht, om naar eigen keuze, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat CAR8 gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan CAR8 kan worden toegerekend, omdat de overmacht niet te wijten is aan de schuld van CAR8 en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Car8 komt.

Intellectuele eigendomsrechten

8.1 8.2

9.1 De Intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de content van het Platform, alsmede het Platform zelf, en alle eventuele daaraan periodiek gemaakte wijzigingen, rusten uitsluitend bij CAR8
9.2 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CAR8 mag het Platform en de daarin opgenomen informatie niet openbaar worden gemaakt, vermenigvuldigd, weder gebruikt, gewijzigd, “reverse engineered”, gedecomprimeerd, opgeslagen in enig geautomatiseerd bestand of geëxploiteerd op enigerlei wijze, anders dan voor de doeleinden waarvoor de website kennelijk is bestemd. Zogenaamde “spidering” van de content van het Platform is op geen enkele wijze toegestaan.

9.3 Voor het plaatsen van links naar het Platform is voorafgaande schriftelijke toestemming vereist van CAR8, met dien verstande dat CAR8 vooraf toestemming verleent voor links waarbij de link en de pagina’s die door de link

worden geactiveerd: a) geen frames vormen rond enige webpagina van CAR8 of met behulp van andere technieken wijzigingen aanbrengen in de visuele presentatie of het uiterlijk van enig deel van de inhoud van webpagina’s van CAR8; b) geen onjuiste voorstelling kan geven van de relatie welke de van de aanbrenger van de link heeft met CAR8; c) niet de indruk wekken dat CAR8 de aanbrenger van de link (“de verwijzer”) of de website of producten dan wel diensten van de verwijzer aanbeveelt of op enigerlei andere wijze bevestigt; d) geen onjuiste of misleidende indruk kunnen wekken ten aanzien van Car8 en de door haar aangeboden diensten en op generlei wijze schade berokkenen aan het aanzien, de reputatie en/of enige handelsmerken van Car8.

9.4 
Aansprakelijkheid
10.1 CAR8 begeleidt het afspraken en leads-sproces tussen Gebruiker en het automotivebedrijf via het Platform
en verzorgt een afspraak tussen het automotivebedrijf en Gebruiker. CAR8 is nimmer partij bij voornoemde overeenkomst en derhalve is zij ook niet aansprakelijk voor de inhoud en de uitvoering van het herstel overeenkomst door deze partijen.
10.2 CAR8 kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van CAR8 , haar personeel dan wel door haar ingeschakelde derden. 
 10.3 Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van Car8 in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, voor zover CAR8 hiervoor verzekerd is.
10.4 Indien CAR8 niet verzekerd is als bedoeld in het vorige lid is de aansprakelijkheid van CAR8 te allen tijde beperkt tot tweemaal de hoogte van de door CAR8 aan het automotivebedrijf voor haar werkzaamheden en/of diensten in rekening gebrachte en/of te brengen commissie en/of vergoedingen met mogelijk bijkomende onkosten, met een maximum van EUR 1.000,-.
10.5 Het recht op schadevergoeding vervalt, indien CAR8 na 2 maanden na het doen of nalaten waaruit de schade voortvloeit, nog geen schriftelijk bericht heeft ontvangen over de claim.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van CAR8.
Vrijwaring

Gebruiker vrijwaart CAR8 voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan CAR8 toerekenbaar is. Indien CAR8 uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Gebruiker gehouden CAR8 zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht

Gebruiker in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is CAR8, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van CAR8 en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Gebruiker.
Inschakeling derden
CAR8 is gerechtigd om bij de uitoefening van haar diensten, waar nodig, derden in te schakelen. CAR8 is niet verplicht om Gebruikers dan wel Automotive bedrijven hierover persoonlijk van op de hoogte te brengen. Met het gebruik maken van de diensten van CAR8 wordt geïmpliceerd dat CAR8 wordt gemachtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens Gebruikers en Automotivebedrijven te aanvaarden.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens van Gebruikers worden opgenomen in de administratie van CAR8, conform het privacybeleid van CAR8, dat te raadplegen is via onze website.
Gebruiker geeft CAR8 door de acceptatie van zowel deze Algemene Voorwaarden als het privacy- en cookiebeleid, toestemming om deze persoonsgegevens te gebruiken teneinde: (a) haar dienstverlening uit te oefenen, (b) haar dienstverlening verder te kunnen perfectioneren en optimaliseren, (c) de Gebruikers informatie of serviceberichten te zenden. De door de Gebruiker verstrekte persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt voor (direct) marketing doeleinden of voor andere doeleinden buiten de voornoemde doeleinden.

Mocht Gebruiker de door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden verstrekte toestemming tot het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens te eniger tijd willen herroepen, kunnen Gebruikers een email zenden naar info@car8.nl teneinde CAR8 hiervan op de hoogte te stellen. CAR8 zal de persoonsgegevens van de betreffende Gebruiker hierop uit haar database verwijderen. Als gevolg daarvan is het is voor de Gebruiker niet langer mogelijk gebruik te maken van het Platform. Klachtenregeling

Een eventuele klacht over de service van CAR8 kan worden gemeld bij de klantenservice van CAR8.
Bij CAR8 ingediende klachten worden binnen een termijn van 30 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst behandeld. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door CAR8 binnen de termijn van 30 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Gebruiker een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Vindplaats en wijziging

Deze Algemene Voorwaarden zijn gepubliceerd op onze website.
Deze Algemene Bepalingen kunnen naar het inzicht van CAR8 van tijd tot tijd wijzigen. Aanvullingen of wijzigingen op deze Algemene Voorwaarden worden eerst na schriftelijke bevestiging door ons bindend.

Bevoegde rechter en toepasselijk recht

16.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij CAR8 partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

16.2 De rechter in de vestigingsplaats van CAR8 is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft CAR8 het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
16.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.